ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Мисија: Дизајнирање и производство на мебел и композитни
плотни орналит кои ќе го подобрат современиот стил на живеење
преку хармонијата на бои, високиот и елегантен стил на дизајнерски
креации.

Визија: Решавање и на најекцентричните дизајнерски креации.
Ваше е само да го замислите, се друго препуштете ни Нам!

Со цел остварување на мисијата и визијата, Орнамакс се
стреми кон реализација на следните постулати:

 • Создавање на ефикасна, ефективна реализација на нашите
  услуги преку воведување, оддржување и постојано
  подобрување на Систем за менаџмент со квалитет
  согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015;
 • Исполнување и надминување на барањата и очекувањата
  на корисниците на нашите услуги и заинтересираните страни;
 • Почитување на важечките законски прописи и барања;
  Професионален однос со добавувачите и заинтересираните
  страни и исполнување на договорените рокови;
 • Континуирана обука и тренинг на вработените со цел
  зголемување на нашата компетенетност и постојано
  подобрување на квалитетот на нашите услуги;
 • Уникатни решенија на своите клиенти со цел задоволување
  на нивните потреби и барања;
 • Постојано подобрување и унапредување на системот за
  менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот ISO
  9001:2015.

Политиката за квалитет е јавно достапна на јавноста и
вработените се запознаени со неа.

Благодарници